The University of Third Age in Lodz

The University of Third Age in Lodz was established in 1979 and is one of the oldest university in Poland. The organizing and factual activity of UTA is based mainly on community / voluntary work of the Board elected every 3 years. Students are seniors (pensioners and people on the pre-retirement benefit) and can study as long as they want to. The number of students amounts to about 850-1000 people a year, the age range is from 55 to 100. There are no marks or student record books.

We have no staff in U3A. Only the secretary and the accountant are employed in our institution. We have 10-person board with the President and 2 vice-Presidents but they don't deal with education, only organization matters.

People who give lectures, conduct classes etc. for our students are not employed in our institution to work full time, but are freelance workers (employed in other institutions).

The main aim of this organization is to motivate elderly people in their intellectual, psychophysical, artistic and social development. We realize our strategy by providing interesting lectures delivered by eminent specialists from various fields, seminars, creativity workshops, stimulating interest groups and teaching foreign languages. Lectures are taking place twice a week in a semester system. There are 20 special interest groups functioning as part of this university: literature, history, literary workshops, ecological workshops, contemporary classical music, arts, tourism, biology and medicine, linguistics, culture, art history and museology, social science, the study of theatre, psychology, stage and chorus, Japanese language and calligraphy, Japanese culture. Furthermore foreign language courses are being hold: English, German, French, Spanish, Russian, Italian and Japanese. We also supply plenty of physical and manual activities and computer courses.

In the cultural field we organize inexpensive tickets to the theatres, movies and concerts. Through close cooperation with travel agencies, we organize trips to Greece, Italy, Norway and other countries.

There is a choir consisting of 35 people. It gives performances at the beginning and the ending of academic year and in social security home.

We have got:

  • occasional publications: Album of paintings by LUTA's students, Stories and poems written by LUTA's students, Fascinations of professors and student;
  • the anthem;
  • the logo;
  • motto: "There is no better medicine for old age than the University of Third Age".

Contacts:

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
Traugutta 18/412 , 90-133 Łódź
Telephone 48 42 632 11 93
Email: lutw@wp.pl
Website : www.3wiek.uni.lodz.pl
Contact person : Magda Rogozinska
Mobile phone: 48 609 062 700

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku został utworzony w 1979 roku i jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Organizacja i faktyczna działalność  ŁUTW opiera się głównie na społeczności / wolontariacie Zarządu wybieranego co 3 lata. Studentami są seniorzy (emeryci i ludzie na zasiłku przedemerytalnym) i mogą uczyć się tak długo, jak chcą. Liczba studentów wynosi około 850-1000 osób rocznie, przedział wiekowy jest od 55 do 100 lat. Nie ma stopni ani wpisów w indeksie.

Nie mamy pracowników w ŁUTW. Tylko sekretarka i księgowa są zatrudnieni w naszej instytucji. Mamy 10-osobowy Zarząd z przewodniczącym i 2 wiceprzewodniczących, ale oni nie zajmują się edukacją, tylko sprawami organizacyjnymi.

Ludzie, którzy prowadzą wykłady, ćwiczenia itd. dla naszych studentów nie są zatrudnieni w naszej instytucji do pracy w pełnym wymiarze godzin, ale są to tzw. wolni strzelcy (zatrudnionych w innych instytucjach).

Głównym celem tej organizacji jest motywowanie osób starszych w ich intelektualnym, psychofizycznym, artystycznym i społecznym rozwoju. Realizujemy  naszą strategię, zapewniając ciekawe wykłady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, seminaria, warsztaty kreatywności, stymulujące grupy zainteresowań i nauczania języków obcych. Wykłady odbywają się dwa razy w tygodniu w systemie semestralnym. Istnieje 20 grup zainteresowań, funkcjonujących w ramach naszego uniwersytetu: literatura, historia, warsztaty literackie, warsztaty ekologiczne, współczesna muzyka klasyczna, sztuka, turystyka, biologia i medycyna, językoznawstwo, kultura, historia sztuki, muzealnictwo, nauki społeczne, nauki o teatrze, psychologia, scena i chór, język japoński i kaligrafia, japońska kultura. Ponadto prowadzone są kursy językowe: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski i japoński. Zapewniamy również wiele fizycznych i manualnych aktywności oraz kursy komputerowe.

W dziedzinie kultury zapewniamy tanie bilety do teatrów, na filmy i koncerty. Dzięki ścisłej współpracy z biurami podróży, organizujemy wycieczki do Grecji, Włoch, Norwegii i innych krajach.

Istnieje chór składający z 35 osób. Daje on występy na początku i na zakończenie roku akademickiego oraz w domach pomocy społecznej.

 Posiadamy:

  • Okresowe publikacje: Album malarstwa studentów ŁUTW, opowiadania i wiersze napisane przez uczniów ŁUTW,  „Fascynacje” profesorów i studentów;
  • własny hymn; 
  • logo;
  • motto: Nie ma na starość lepszego leku niż Uniwersytet Trzeciego Wieku.